Leerlingenbegeleiding

Sinds enkele jaren is Joleen De Meerleer zorgcoördinator van onze school. Zij bouwt samen met de directeur het zorgbeleid uit en is zo medeverantwoordelijk voor alles wat met zorgverbreding en leerlingenbegeleiding te maken heeft.

In onze school is er een zorgcoördinator voor de kleuter- en lagere school en een SES-leerkracht in de kleuterschool . De taken van de zorgcoördinator situeren zich op drie niveaus: school-, leerkracht- en leerlingenniveau. 

Taken op schoolniveau:

 • Op de hoogte blijven van trends en nieuwe ontwikkelingen op vlak van zorg door deel te nemen aan specifieke nascholingscursussen.
 • Uitbouwen van een algemeen zorgbeleid, anti-pestbeleid, beleid rond kinderen met leerstoornissen, beleid rond kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid,… 
 • Het ontwikkelen en bewaken van een visie op leerlingenbegeleiding als onderdeel van het schoolwerkplan. 
 • Het bewaken van de structuur van het handelingsgericht werken.
 • Het uitvoeren van een zelfevaluatie van het zorgbeleid.
 • Nadenken over manieren hoe leerkrachten van elkaar kunnen leren.
 • Leerkrachten informeren omtrent materialen en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Aanbieden van documentatie over zorgaspecten.
 • Organiseren van formele overlegmomenten en overgangsbesprekingen.
 •  Afspraken tussen de verschillende leerjaren mee ondersteunen om de verticale leerlijnen  te bewaken.
 • Beheer van het leerlingvolgsysteem: opstellen en bewaken van een toetskalender, verwerking van de gegevens en de digitalisering van het leerlingvolgsysteem verder opvolgen.

Taken op leerkrachtniveau :

 • Ondersteunen van de leerkrachten bij het signaleren en analyseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen:

       -  het aangepast inspelen op de zorgvraag van kinderen

       -  het zoeken naar een aanpak op maat van elk kind en op maat van de leerkracht

       -  de praktische uitvoering van de aanpak.

       -  het informeren van de ouders

       -  de evaluatie van de aanpak

 • De zorgcoördinator overlegt op vastgelegde tijdstippen met de klasleerkrachten over de zorgleerlingen. (Dit overleg kan plaatsvinden o.a. tijdens de turnlessen.)
 • De zorgcoördinator stemt de interne zorg op elkaar af: opvolging van en overleg met zorgondersteuners. (externe hulpverleners)
 • Het begeleiden en opvolgen van projecten. (vb. Leeskring)

Taken op leerlingenniveau:

 • Hulp aan leerlingen met individuele zorgvragen: gesprekken met kinderen over werkhouding, gedrag, pesten,... 
 • Hulp aan leerlingen met leerproblemen: kinderen met dyslexie, dyscalculie, dysfasie,…
 • Hulp bij remediëring: klasinterne en klasexterne remediëring van individuele zorgleerlingen of zorggroepjes.
 • Observatie en onderzoek bij zorgleerlingen.
 • Ondersteuning bij afname van testen uit het kleuter- en leerlingvolgsysteem.

Samenwerking met het CLB:

Het CLB heeft een aanvullende en ondersteunende opdracht ten aanzien van de zorg die de school ontwikkelt. Dit wil zeggen dat de school in de eerste plaats zelf instaat voor het realiseren van een zorgbeleid voor haar leerlingen. De zorgcoördinator en het zorgteam hebben oog voor het vroegtijdig onderkennen van probleemsituaties bij leerlingen. 
Vervolgens zal de zorgcoördinator samen met leerkracht op zoek gaan naar manieren van aanpak. Daar waar de onderkenning en aanpak van probleemsituaties de deskundigheid van de school overstijgt, zal een beroep gedaan worden op het CLB.